Život a dílo F.Levého

 

František Levý

(Rakovník 17. 11. 1844 – Přerov 27. 3. 1920)

František Levý se narodil v Rakovníku jako nejstarší z je denácti dětí obuvníka F.Levého. V letech 1857-1862 studoval na rakovnické reálce, poté byl dva roky posluchačem pražské polytechniky. Studia však nedokončil a vrátil se do Rakovníka. Zde získal zaměstnání v notářské kanceláři dr.P.A.Trojana.

V letech 1866-1869 pomáhal panu F.Hovorkovi uspořádat městský archiv. O této činnosti referoval již v roce 1866 v časopise Památky archeologické a místopisné. V archívu také čerpal látku pro svou budoucí práci v oblasti regionální historie. Později v Praze absolvoval telegrafický kurs a postupně získal místa v Krakově a v Žitomíru.

V roce 1874 se znovu vrátil do Krakova a zde se začal znovu zabývat dějinami Rakovníka, věnoval však pozornost i tamějším památkám (rukopis Krakov a jeho umělecké památky). Po  dvouletém působení v Brně pak sloužil až do penze v roce 1908 jako poštovní pokladník v Přerově. Zde také v roce 1920 po krátké nemoci zemřel.

František Levý se vypracoval ve vynikajícího regionálního historika bez univerzitního vzdělání. Svůj volný čas a zájem věnoval literárněhistorické práci. Ve svých působištích se vždy zajímal o místní kulturní památky, v Přerově byl řadu let uznávaným kustodem tamějšího muzea.

V roce 1909 věnoval městu Přerovu spis Přerovská Česko-bratrská církev. Kratší články publikoval v časopisech Památky archeologické a Český lid. Jako první sebral a literárně upravil Rakovnické pověsti, v Rakovníku se dočkaly dvojího vydání (v letech 1886, 1913).V roce 1896 vyšla tiskem a nákladem Josefa Novotného v Rakovníku stěžejní práce Františka Levého Dějiny královského města Rakovníka. Dosud je tato publikace jedinou vydanou (tištěnou) komplexní prací týkající se dějin města od jeho počátků do konce 19.století. Pochvalné hodnocení se Levému dostalo od Antonína Truhláře a od Čeňka Zíbrta. Spisovatel Zikmund Winter, který podrobně prostudoval rakovnický archív a v Rakovníku v letech 1874 – 1884 pobýval, Levého práci vysoko hodnotil. Podporoval její vydání, protože se dle jeho názoru jedná, ve srovnání s jinými publikacemi podobného druhu, o mimořádně zdařilou městskou monografii.