Proč byla kniha vydána

V roce 2009 byla vydána kniha Václava Kočky Dějiny Rakovnicka, která je  právem pokládána za  základní pramen k studiu historie Rakovnicka. Ačkoliv toto dílo velice pečlivě analyzuje každou ves a zaniklou osadu kraje, samotnému královskému  později též krajskému, městu Rakovníku jsou zde věnovány jen dvě stránky s odkazem na jiná díla, zejména pak na knihu Františka Levého Dějiny královského města Rakovníka.

Historiografické dílo poštovního úředníka a nadšeného vlastence F. Levého (1844-1920), který spolupracoval s Františkem Hovorkou na uspořádání rakovnického městského archivu, nebylo doposud překonáno a tak, i přes chyby dané tehdejším stavem poznání a úrovní vědy (vždyť byla vydána  roku 1896, tedy již před více než 100 lety), zůstává zatím jedinou souhrnnou monografií k dějinám města. Z výše uvedených důvodů a s ohledem na  kladné přijetí díla V. Kočky Dějiny Rakovnicka bylo přistoupeno k vydání této knihy.

Čtenáři si dovolujeme předložit téměř čistý reprint, tj. jak dílo vypadalo v době svého prvního vydání v roce 1896 a to i se všemi chybami a překlepy, kterých se tehdejší tvůrci, zajisté nechtěně, dopustili. Jediným, i když značně velkým zásahem, jež jsme si na knize dovolili spáchat, je změna obálky, která chce svým formátem a vzhledem přispět k postupnému vytvoření ucelené řady, vážící se k regionální historii Rakovnicka, kterou se naše vydavatelství zabývá. Věříme, že nemalému množství čtenářů tak opět přiblížíme knihu, ke které by se jinak neměli možnost dostat.

 


Historie projektu

Kniha, jak již bylo řečeno, je součástí volné řady děl, které se zabývají regionální historií. S vydáváním bylo započato roku 2009, ale záměr je již podstatně starší. Cílem je, aby byla pokryta jakoby zapomenutá tématika historie Rakovnicka, Rakovníka a bezprostředně souvisejích regionů (Kralovicko, v delším časovém horizontu možná i Berounsko, Źatecko, Kladensko, Plzeňsko).

Osoby, které se tohoto vydavatelského projektu účastní, jej uskutečňují dílem jako realizaci svého podnikatelského zaměření (které jim dosud bylo jen koníčkem), ale i jako své jakési občanské a vlastenecké poslání, kdy již nemusí bojovat o bezprostřední ekonomickou existenci a chtějí udělat něco, co má smysl a to nejen pro ně, ale i možná pro další krajany.

Vydání knihy vzniklo činností společnosti Agroscience spol. sr.o. (Chrášťany 175, 270 01 Kněževes, IČ:47540249), která se zabývá oblastí zpracování dokumentů za účelem jejich archivace i skartace včetně jejich efektivního využívání v novodobých informačních systémech. Vydání knihy by se nepodařilo bez finanční a hmotné podpory, tuto podporu vydavateli  poskytla Zemědělská společnost Chráštany s.r.o. (Chráštany 172, 270 01 Kněževes, IČ:25063782) a Komunita, družstvo, (Chráštany 175, 270 01 Kněževes, IČ: 26779265)